Розроблення адаптивного апаратно-програмного комплексу підвищення завадостійкості супутникових систем навігації

Мета розробка адаптивного апаратно-програмного комплексу (ААПК), що забезпечує підвищення завадостійкість апаратури супутникових радіонавігаційних систем (СРНС) Основні результати роботи. Проведено математичне моделювання алгоритму адаптації та його синтез з урахуванням протиріччя вимог до забезпечення його швидкодії та стійкості враховувати значний вплив дестабілізуючих факторів на процес розрахунку вагових коефіцієнтів адаптації та побудова діаграмоутворюючої системи.Створено макетний зразок ААПК, що забезпечує відпрацювання алгоритмів адаптації та проведення напівнатурних досліджень.  

Створення та експлуатація системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України із застосуванням глобальних навігаційних супутникових систем

Мета створення методики і критеріїв оцінки якості навігаційного забезпечення по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) і їх диференціальних функціональних доповнень на території України для контролю й прогнозування якості надання послуг системою координатно-часового та навігаційного забезпечення України (СКНЗУ) та розробка комплексного плану сертифікації СКНЗУ відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Основні результати роботи. На основі аналізу європейського досвіду досліджені шляхи та представлені пропозиції щодо створення системи моніторингу і сертифікації характеристик та управління якістю послуг супутникового навігаційного та високоточного координатно-часового забезпечення, представлено опис апробованих в міжнародній практиці критеріїв оцінки/контролю якості навігаційного забезпечення. Розроблено методику оцінки/контролю якості навігаційного забезпечення по сигналах ГНСС і їх Читати далі

Методологія проектування робастних систем управління з елементами штучного інтелекту та їх застосування до управління польотом малих безпілотних літальних апаратів

Методологія проектування робастних систем управління з елементами штучного інтелекту та їх застосування до управління польотом малих безпілотних літальних апаратів.

Розроблення апаратно-програмних засобів інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної системи для безпілотних літальних апаратів (БПЛА)

Розроблення апаратно-програмних засобів інтегрованої інерційно-супутникової навігаційної системи для безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Розробка апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих біологічних об’єктів

Мета: дослідження технології інтеграції супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв’язку, ГІС, Інтернет-технологій та шляхів побудови обґрунтування структури мікромініатюрної апаратури дистанційного визначення та відображення розташування рухомих біологічних об’єктів і створення дослідного зразка системи «VIP-контроль». Основні результати роботи. Розроблено та обґрунтовано технологію інтеграції супутникової радіонавігаційної системи, бездротового зв’язку, ГІС та Інтернет, метод побудови системи «VIP-контроль», визначені вимоги до структури та алгоритмічного забезпечення функціонування системи з врахуванням того, що загальна структура системи контролю рухомих об’єктів повинна бути універсальною та дозволяти з несуттєвими доробками застосувати оптимальні технології моніторингу різних біологічних об’єктів. Створено макетний зразок системи «Vip – контроль» з відповідним алгоритмічним та програмним забезпеченням та проведенні Читати далі

Розроблення та впровадження апаратно-програмного комплексу моніторингу та управління спеціальними рухомими об’єктами

Мета: розроблення вітчизняного апаратно-програмного комплексу на базі технологій GPS (Global Positioning System), бездротового зв’язку, геоінформаційних систем (ГІС) та Інтернет-технологій для вирішення задач моніторингу та управління спеціальними рухомими об’єктами. Основні результати роботи. Створено дослідний зразок апаратно-програмного комплексу моніторингу та управління спеціальними рухомими об’єктами який забезпечує: визначення поточних координат рухомого об’єкта, передачу даних засобами бездротового зв’язку, обробку, аналізу і відображення на електронній карті ситуативної інформації для прийняття рішення, обміну цифровою інформацією і голосовими повідомленнями між оператором і рухомим об’єктом, а також забезпечує прогнозування доступності супутникових систем навігації на маршрутах проходження рухомих об’єктів.

Розроблення технології прецизійних траєкторних вимірювань за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи

Мета: створення технології й відпрацьовування основних технологічних процедур для проведення траєкторних вимірів параметрів руху повітряних суден (ПС) для льотних іспитів з використанням найбільш точних сучасних диференціальних методів визначення місцеположення по сигналах супутникової системи GNSS. Основні результати роботи. Проведено аналіз процедур заходу на посадку та посадки повітряних суден з використанням сучасних диференціальних GPS/GNSS технологій високоточного визначення місцеположення як статичних так і рухомих об’єктів. Представлено інструментарій та проведено експериментальні дослідження нових польотних процедур заходу на посадку та посадки повітряних суден з використанням сучасних диференціальних GPS/GNSS технологій які показали:   прецизійний траєкторний контроль руху повітряних суден можна забезпечити в будь-якому місці повітряного простору України Читати далі

Дослідження шляхів сертифікації системи координатно-часового та навігаційного забезпечення України (СКНЗУ) щодо якості надання послуг та забезпечення безпеки їх використання споживачами сигналів глобальних навігаційних супутникових систем

Мета: аналіз існуючих систем та надання пропозицій щодо створення апаратно-програмного інструментарію контролю й прогнозування якості супутникового навігаційного та високоточного координатно-часового забезпечення з використанням сигналів ГНСС і їх функціональних доповнень, в першу чергу – наземного функціонального доповнення України – СКНЗУ («Система космічного навігаційно-часового забезпечення України»). Основні науково-технічні результати. Запропоновані рішення комплексу задач створення системи моніторингу, сертифікації характеристик та управління якістю послуг навігаційного та високоточного координатно-часового забезпечення за сигналами глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) та їх наземних диференціальних функціональних доповнень, включаючи Систему космічного навігаційного забезпечення України – СКНЗУ, розглянуті головні задачі та принципи функціонування системи. Визначені організаційно-технічні заходи по створенню системи включають пропозиції Читати далі

Розробка та дослідження апаратно-програмних засобів споживача для обміну даними з центром обробки спостережень

Мета: розробка та експериментальне відпрацювання апаратно-програмних засобів на базі GPS-приймача, що забезпечать накопичення одночастотних GPS/GNSS та їх передачу від споживача в центр обробки спостережень. Основні результати роботи. Розроблені апаратно-програмні засоби на базі GPS-приймача, які забезпечують накопичення даних GPS та їх обмін між споживачем та центром обробки спостережень:   передачу даних (GPS/GNSS спостережень) споживача в центр автоматизованої обробки інформаційно-вимірювальної GNSS системи з використанням засобів мобільного зв’язку GSM/GPRS; приймання та декодування повідомлень в форматі NTRIP, виділенням відповідних DGPS/RTK корегувань в форматі RTCM 2.3 та реалізації диференціального режиму визначень в апаратурі споживача.  

Теоретичні засади високоточних визначень координат в реальному часі на основі супутникових радіонавігаційних систем

Мета: створення моделі високоточних визначень координат в реальному часі на основі глобальних навігаційних супутникових систем (ГНСС) з використанням моделі контролю якості, цілісності та неперервності ДКІ, інформаційних технологій, бездротового зв’язку та міжнародного формату NTRIP. Основні результати роботи:   проведено аналізу, класифікація та обґрунтування диференційних методів пов’язаних із просторово-часовою кореляцією основних джерел похибок навігаційних визначень; розроблено модель контролю якості, цілісності та неперервності диференційної корегувальної інформації (ДКІ) та визначено методи оцінки критеріїв якості ДКІ; розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення корекції координатно-часових високоточних визначень у реальному часі; створено лабораторний макет високоточних визначень координат в реальному часі на основі ГНСС з використанням інформаційних технологій, бездротового зв’язку Читати далі